Opština Gradiška je objavila javni poziv za dostavljanje projekntih prijedloga, a pravo učešća u okviru poziva imaju nevladine organizacije,omladinske organizacije, odnosno udruženja građana čiji su ciljevi u skladu sa predmetom projekta  i imaju sjedište na područiju opštine Gradiška, osim udruženja i nevladinih organizacija za koje se sredstva redovno obezbjeđuju u budžetu opštine. Projekti se mogu kandidovati u okviru sljedećih tematskih prioriteta:

  • socijalna inkluzija,
  • zdravi životni stilovi mladih i
  • kontinuirani programi i aktivnosti zasnovani na metodama i principima neformalnog obrazovanja mladih.

Iznos sredstava koji je predviđen za raspodjelu putem konkursa je 18.000,00 KM za omladinske nevladine organizacije i 14.000,00 KM za ostale nevladine organizacije.

U okviru prijave, neophodno je da aplikanti dostave sljedeću dokumentaciju:

– projektni prijedlog,
– budžet i plan potrošnje,
 logički okvir rada – logička matrica,
– plan aktivnosti i promocije,
– administrativni podaci o podnosiocu projekta,
– finansijski identifikacijski formular,
– izjava o podobnosti i
– lista za provjeru.

Pored navedenog, potrebno je da se i dostavi rješenje iz sudskog registra, statut organizacije, završni račun za prethodnu godinu (dokument Bilans stanja i bilans uspjeha) i izvještaj o radu za prethodnu godinu.

Projekti se dostavljaju zapečaćeni lično ili preporučeno poštom na adresu: Opština Gradiška, ul. Vidivdanska 1a, 78400 Gradiška, šalter broj 12, sa naznakom “Konkursna dokumentacija” NE OTVARAJ, a u obzir će se uzeti samo oni projekti koji budu dostavljeni 30 dana nakon objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.