Nova šansa za razvoj preduzetništva u gradu Gradiška

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podrške razvoju preduzetništva u gradu Gradiška za 2019. godinu

1. Cilj

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa podrške razvoju preduzetništva u gradu Gradiška za 2019. godinu. Opšti cilj Programa je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća sa sjedištem na području Gradiške.

2. Namjena i visina sredstava

Sredstva iz ovog javnog poziva se dodjeljuju kao podsticaji za sljedeće aktivnosti:

 1. Nabavka opreme ili softvera (Obrazac 1), u ukupnom iznosu do 90.000,00 KM. Dodijeljena sredstva ne mogu biti veća od 20% vrijednosti predmeta podsticaja i maksimalno 10.000,00 KM po korisniku.
 2. Poslovno povezivanje, organizacija studijskih posjeta i učešće na sajmovima u inostranstvu (Obrazac 2), u ukupnom iznosu do 20.000,00 KM. Dodijeljena sredstva ne mogu biti veća od 80% vrijednosti predmeta podsticaja i maksimalno 3.000,00 KM po korisniku.
 3. Poslovno savjetovanje (Obrazac 3), u ukupnom iznosu do 20.000,00 KM. Dodijeljena sredstva ne mogu biti veća od 60% vrijednosti predmeta podsticaja i maksimalno 5.000,00 KM po korisniku.
 4. Uvođenje standarda (Obrazac 4), u ukupnom iznosu do 20.000,00 KM. Dodijeljena sredstva ne mogu biti veća od 60% vrijednosti predmeta podsticaja i maksimalno 5.000,00 KM po korisniku.

 3. Pravo i uslovi učešća

Pravo prijave na Javni poziv imaju privredna društva i samostalni preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici) koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. imaju sjedište na području grada Gradiška,
 2. registrovani su kod nadležnog organa najkasnije do 31.12.2017. godine,
 3. imaju status malih i srednjih preduzeća (prema važećem Zakonu o razvoju malih i srednjih preduzeća),
 4. nemaju dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 31.12.2018. godine,
 5. nisu u tekućoj godini ostvarili bespovratna sredstva iz drugih izvora po istom osnovu.

Na javni poziv ne mogu da se prijave korisnici koji su u postupku privremene ili trajne odjave, stečaja, prinudnog poravnanja ili likvidacije.

Pored opštih uslova, u zavisnosti od vrste podsticaja za koji podnose prijavu, korisnici moraju ispunjavati i posebne uslove:

 1. Pravo na podsticaj za nabavku opreme ili softvera imaju korisnici koji su izvršili ili će izvršiti nabavku opreme ili softvera u tekućoj godini.
 2. Pravo na podsticaj za poslovno povezivanje, organizaciju studijskih posjeta i učešće na sajmovima u inostranstvu imaju korisnici koji su izvršili ili će izvršiti jednu od navedenih aktivnosti u tekućoj godini. U smislu ovog javnog poziva, pod poslovnim povezivanjem se podrazumijeva: posjeta ili učešće na sajmovima, posjeta ili učešće u studijskim posjetama, učešće u poslovnim susretima (B2B) i posjeta poslovnim subjektima u zemlji ili inostranstvu.
 3. Pravo na podsticaj za aktivnost poslovnog savjetovanja imaju korisnici koji su angažovali ili će angažovati konsultanta u tekućoj godini za usluge poslovnog savjetovanja. U smislu ovog javnog poziva, pod poslovnim savjetovanjem se podrazumijeva: izrada poslovnog ili marketing plana, studije izvodljivosti, provedba strateškog planiranja, istraživanje tržišta, unapređenje organizacije, provođenje obuka i treninga za zaposlene, razvoj novih proizvoda, usluga ili tehnoloških procesa, brendiranje proizvoda ili usluga, priprema za proces sertifikacije ili resertifikacije standarda kvaliteta.
 4. Pravo na podsticaj za aktivnost uvođenja standarda kvaliteta imaju korisnici koji su u tekućoj godini proveli ili će provesti proces sertifikacije ili resertifikacije standarda kvaliteta (9001, 14001, FSC CoC, CE, 17020 i dr.).

4. Postupak dodjele sredstava

Način, uslovi, kriteriji, postupak dodjele sredstava i obaveze korisnika propisani su Pravilnikom o postupku dodjele i isplate sredstava iz Programa podrške razvoju preduzetništva u gradu Gradiška za 2019. godinu („Službeni glasnik grada Gradiška“, broj 6/19). Pravilnik se može preuzeti na internet stranici www.gradgradiska.com.

5. Objava Javnog poziva

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Gradiška www.gradgradiska.com i u sredstvima javnog informisanja.

 6. Način podnošenja prijave

Prijava se podnosi na propisanim obrascima, koji se nalaze u Prilogu 1 ovog javnog poziva, koji čini njegov sastavni dio. Obrasci prijave sadrže spisak prateće dokumentacije, u zavisnosti od vrste podsticaja za koji se podnosi. Obrasci su dostupni u šalter sali (šalter broj 7) i na internet stranici Grada Gradiška www.gradgradiska.com.

Korisnici podnose prijavu sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti lično u kancelariji 7 Gradske uprave grada Gradiška ili poštom na adresu: Grad Gradiška, Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška.

Na koverti je potrebno navesti poslovno ime i adresu podnosioca prijave i naglasiti „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U GRADU GRADIŠKA ZA 2019. GODINU“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Korisnik može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu podsticaja iz Javnog poziva. Komisija zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

7.  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 21.06.2019. godine.

 8. Ostale napomene

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 051/810-341 i 051/810-331.

9. Dokumenti za preuzimanje