Javni pozivi

POSLJEDNJE AŽURIRANJE: 21.01.2021.  godine  

NAZIV
DONATORA

NAZIV JAVNOG
POZIVA

TEMATSKA OBLAST

ROK ZA
PREDAJU
APLIKACIJE

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za podršku digitalizaciji i inovacijama u sektoru turizma

Organizovanje i pružanje direktne podrške firmama u izgradnji novih kapaciteta za razvoj i primjenu novih, inovativnih pristupa uslugama i operacijama uz pomoć digitalnih tehnologija, ali i olakšavanje prekoogranične/transnacionalne saradnje radi podsticanja peer to peer učenja kao i razmjene znanja i dobrih praksi u jačanju primjene digitalizacije, inovacija i novih tehnologija u turizmu.

11.02.2021. godine (17:00h- Briselsko vrijeme)

Poziv za Visegrad + grantove
1. Kultura i zajednički identitet;
2. Obrazovanje i izgradnja kapaciteta;
3. Demokratske vrijednosti i mediji;
4. Javna politika i institucionalno partnerstvo;
5. Regionalni razvoj, životna sredina i turizam.
01.02.2021. godine (do 12:00h)
6. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda
1.      Nabavka/razvoj opreme i/ili softvera za unapređenje tehnološke opremljenosti i proizvodnje;

2.      Razvoj ili poboljšanje proizvodnih procesa koji mogu dovesti do povećanja proizvodnih kapaciteta ili novih karakteristika proizvoda;

3.      Razvoj novih proizvoda (koji uključuje zaštitu prava intelektualnog vlasništva i potrebne standarde);

4.      Razvoj novih energetski efikasnih rješenja;

5.      Razvoj i unaprijeđenje novih organizacionih modela i procesa;

6.      Diverzifikacija novih proizvoda, procesa ili usluga putem novih i inovativih rješenja ili poboljšanje tehnološkog procesa;

7.      Poboljšanje procesa proizvodnje smanjivanjem otpada i pozitivnim uticajem na životnu sredinu;

8.      Mali demonstracijski projekti o korištenju obnovljivih izvora energije;

9.      Infrastrukturni radovi koji su neophodni za realizaciju inovativne ideje;

Nabavka sirovine i/ili repromaterijala kao priprema za provođenje testiranja inovativnog procesa ili inovativne mašine, sirovina za nultu seriju, materijal koji nije dio novorazvijene inovativne mašine ili uređaja već samo predmet obrade.
12.02.2021. godine (do 16h po lokalnom vremenu u Bosni i Hercegovini)

Konkurs za program
malih grantova
Komisije za
demokratiju

1. Anti-korupcija;
2. Euro-Atlanske integracije;
3. Demokratski politički procesi, s posebnim naglaskom na izbornu reformu i preporuke OSCEa/ODIHR-a.

05.02.2021.
godine (do
17:00h)

Konkurs za male
grantove za jačanje
prava i položaja
žena1. Ekonomsko osnaživanje žena I djevojaka;
2. Promocija ženskog angažmana u politici kao glasača, zagovornika I kandidatkinja;
3. Pojačavanje ženskih glasova I vođstva u pitanjima koja utiču na sve građane u BIH;
4. Osnaživanje djevojaka I mladih žena da postanu vođe u svojim školama, zajednicama i zemlji;
5. Prevencija rodno zasnovanog nasilja;
6. Javna svijest o zdravstvenim problemima žena.

19.02.2021.
godine (do
17:00h)

Program kulturnih
grantova

1. Aktivnosti koje izgrađuju i
poboljšavaju odnose između BIH I SAD i/ili uvode novi element američke kulture u
Bosnu i Hercegovinu;
2. Projekat sa snažnim
umjetničkim vrijednostima;
3. Radionica ili master klas gostujućeg umjetnika;
4. Projekti koji koriste širokoj grupi ljudi ili imaju plan za
pojačavanje rezultata u
javnosti.

31.01., 31.05.,
31.07.2021.
godine.

JAVNI POZIV za
apliciranje
projektima u okviru
programa EU4ALL

1. Rekonstrukcija i adaptacija objekta i/ili javnih površina lokalnih zajednica i/ili nabavka potrebne opreme
i/ili zaliha koje su potrebne za ugodnije okruženje za učenje/zajednicu za
školovanje djece, mladih, starijih građana, ranjivih grupa i manjina;
2. Organizacija ematskih
događaja/obuka/radionica koji su povezani s različitim aspektima procesa EU integracije, a koji će se organizovati od strane lokalne zajednice za javne institucije kao i za organizacije civilno;
društva.
3. Aktivnosti
promocije/podizanja svijesti koje su u vezi sa procesima EU integracija, a koje će se
organizovati od strane
lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i biti medijski propraćene.

16.02.2021.
godine (do
12:00h).

Javni poziv potencijalnm kroisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BIH

Primarna poljoprivredna proizvodnja u sektorima:
-Proizvodnja mlijeka;
-Proizvodnja mesa;
-Uzgoj žitarica i uljarica;
-Uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline;
-Uzgoj povrća (povrtlarstvo);
-Proizvodnja jaja.

15.02.2021. godine (do 15h).

Program GAGP Japan  

Prioritetne oblasti:   
-Pomoć aktivnostima za deminiranje;   
-Javno zdravstvo;   
-Obrazovanje;   
-Socijalna zaštita;   
-Ruralni razvoj.  

,,Odgovor balkanskih organizacija civilnog društva na COVID-19”

1. Jačanje dijaloga i saradnje unutar balkanskog regiona i između balkanskog regiona i transatlanske zajednice ostvareno akcijama u određenim oblastima, uključujući:
- Regionalnu saradnju;
- Stabilnost.

2.Povećavanje kapaciteta civilnog društva za promociju odgovornog upravljanja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou:
- Podrška ranjivim grupama;
- Podrška okruženju za darivanje;
- Ublažavanje ekonomskih posljedica;
-Transparentnost i odgovornost;
- Nadgledanje ograničenja ljudskih prava.

3. OCD i medijske organizacije koje promovišu transparentnu i sigurnu komunikaciju:
- Vjerodostojna komunikacija.

31.01.2021. godine.