Prilika za JLS da pruže podršku marginalizovanim grupama

USAID objavljuje javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskazivanje interesa za učešće u provođenju programa za podršku razvoju biznisa osoba žrtava nasilja, samohranih roditelja, nezaposlenih mladih do 30 godina starosti, osoba s invaliditetom ili osoba koje imaju dijete s invaliditetom, dugoročno nezaposlenih osoba, te osoba koje su na neki drugi način marginalizovane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

USAID/INSPIRE i jedinica lokalne samouprave udruženim će sredstvima formirati Preduzetnički fond za marginalizirane grupe. Specifične ciljne grupe će biti određene za svaku JLS pojedinačno, a udio broja biznisa koje pokreću žene, kao i iznos sredstva iz Fonda dodijeljen ženama, treba biti najmanje 50%.

Najmanji iznos koji se traži od USAID/INSPIRE-a od strane jedinice lokalne samouprave je 30.000 KM, a najviši 50.000 KM.

Više informacija o samom pozivu dostupno je OVDJE.