Agencija – O nama

Razvojna agencija Gradiška – RAGA  za međunarodnu i regionalnu saradnju osnovana je odlukom Skupštine opštine Gradiška od 28. decembra 2017. godine s ciljem pružanja tehničke i savjetodavne podrške u programima međunarodne i regionalne saradnje; razmjena informacija u svrhu regionalnog razvoja; stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža, promocije regije, podrške razvojnim programima, privlačenje direktnih stranih investicija, izgrađivanje institucionalnih kapaciteta, tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za finansiranje kroz fondove EU i druge dostupne fondove u BIH.

Tim Agencije čini 7 stručnjaka, mladih ljudi, koji se u svom radu rukovode principima održivog razvoja. Zahvaljujući prvenstveno svom osoblju Razvojna agencija Gradiška ostvaruje svoju misiju i viziju osiguranja i povećanja životnog standarada svih građana opštine Gradiška, kroz privlačenje sredstava iz domaćih i EU fondova, kao i privlačenja stranih investicija, te zajedničkom sradnjom sa drugim subjektima u regiji nastoji stvoriti povoljnu ekonomsku klimu za razvoj i unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja opštine Gradiška.

Agencija svoj program rada zasniva na politikama razvoja grada Gradiška, i u svom radu se nastoji fokusirati na krajnjeg korisnika, koji živi od svog rada i želi stvoriti vrijednost koje će prenijeti na buduće generacije. Prema tome, Agencija radi sa svim organizacijama koje posluju na lokalnom i regionalnom nivou na način da stvara različite sinergije, pokreće različite incijative, umrežava aktere, a sve sa ciljem efikasnijeg korištanja dostupnih resursa i postizanja boljih rezultata, kroz prenos pozitivnih primjera iskustava i praksi iz EU.