UNDP – Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za pripremu lokalnih ili zajedničkih planova upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu lokalnih ili zajedničkih planova upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Republici Srpskoj.

Kako je definisano Članom 20. Zakona o upravljanju otpadom Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 111/13, 106/15 i 16/18), lokalne planove upravljanja otpadom donosi Skupština JLS kojim definiše ciljeve upravljanja otpadom na svom području, u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom Republike Srpske za period 2017-2026., kao i mjere i nosioce aktivnosti za postizanje ciljeva, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske (u daljem tekstu Ministarstvo). Lokalne planove upravljanja otpadom priprema odjeljenje JLS nadležno za poslove zaštite životne sredine, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama nadležnim za poslove privrede, finansija, prostornog uređenja, kao i sa predstavnicima privrednih društava, odnosno preduzeća, udruženja, stručnih institucija, nevladinih i drugih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, uključujući i organizacije potrošača.

Pored lokalnih planova upravljanja otpadom, članom 19. Zakona o upravljanju otpadom Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 111/13, 106/15 i 16/18) je data mogućnost da skupštine dviju ili više JLS na čijem području ukupno živi najmanje 200.000 stanovnika donesu, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva, zajednički plan upravljanja otpadom kojim definišu zajedničke ciljeve upravljanja otpadom, u skladu sa Startegijom. Pored toga, zajednički plan upravljanja otpadom se može donijeti i za područje dvije ili više JLS na kojima živi manje od 200.000 stanovnika, po prethodno izrađenoj studiji opravdanosti za donošenje zajedničkog plana, na koju saglasnost daje Ministarstvo.

Sadržaj lokalnog i zajedničkog plana upravljanja otpadom je definisan Zakonom o upravljanju otpadom (Član 21.). Prema ovom Članu, planovi sadrže sljedeće informacije:

a) očekivane vrste, količine i porijeklo ukupnog otpada na teritoriji,

b) očekivane vrste, količine i porijeklo otpada koji će biti iskorišćen ili odložen u okviru teritorije obuhvaćene planom,

v) očekivane vrste, količine i porijeklo otpada koji će se prihvatiti iz drugih jedinica lokalne samouprave,

g) očekivane vrste, količine i porijeklo otpada koji će se otpremiti u druge jedinice lokalne samouprave,

d) ciljevi koji trebaju da se ostvare u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpada u oblasti koja je obuhvaćena planom,

đ) program sakupljanja otpada iz domaćinstva,

e) program sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava,

ž) program sakupljanja komercijalnog otpada,

z) program upravljanja industijskim otpadom,

i)  prijedloge za ponovnu upotrebu i reciklažu otpada,

j) program smanjenja količina biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu,

k) program razvijanja javne svijesti o upravljanju otpadom,

l) lokaciju postrojenja za sakupljanje otpada, tretman i odlaganje otpada, uključujući podatke o lokacijskim uslovima,

lj) mjere za sprečavanje kretanja otpada koji nije obuhvaćen planom i mjere za postupanje sa otpadom koji nastaje u vanrednim situacijama,

m) mjere sanacije neuređenih deponija,

n) nadzor i praćenje planiranih aktivnosti i mjera,

nj) procjenu troškova i izvore finansiranja za planirane aktivnosti,

o) mogućnosti saradnje između dvije ili više jedinica lokalne samouprave,

p) rokove za izvršenje planiranih mjera i aktivnosti i

r) druge podatke, ciljeve i mjere od značaja za efikasno upravljanje otpadom.

Sa ciljem upotpunjavanja informacija lokalnih ili zajedničkih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirano i finansiranje studija izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom. Studije izvodljivosti će obuhvatati procjenu i testiranje različitih nisko-karbonskih alternativa vezanih za: pogonska goriva koja koriste vozila za transport otpada, optimizirane rute transporta otpada, kapacitet i opterećenost vozila, korištenje informacionih tehnologija u ovoj oblasti itd.

Kroz pripremu lokalnih ili zajedničkih planova upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom, JLS u Republici Srpskoj će doprinijeti:

 • Konzistentnoj implementaciji i ispunjavanju ciljeva Strategije upravljanja otpadom Republike Srpske za period 2017-2026.;
 • Uspostavljanju okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz smanjenje količina otpada koji se proizvodi, održivo upravljanje proizvedenim otpadom što podrazumijeva i smanjenje pripadajućih emisija gasova sa efektom staklene bašte;
 • Povećanju broja domaćinstava obuhvaćenih organizovanim sakupljanjem otpada;
 • Povećanju odvojenog sakupljanja otpada i recikliranju;
 • Saniranju postojećih i divljih deponija i saniranju „crnih tačaka“;
 • Izgradnji odgovarajućih objekata za tretman/zbrinjavanje otpada.

O PROJEKTU „POKRETANJE OKOLIŠNOG FINANSIRANJA U SVRHU NISKO-KARBONSKOG URBANOG RAZVOJA“

Aktivnost pripreme lokalnih i zajedničkih planova upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom za odabrane opštine u Republici Srpskoj će se realizovati zajedničkim finansiranjem Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (kroz UrbanLED projekat; puni naziv projekta je „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ a isti finansira Globalni fond za životnu sredinu) i odabranih JLS (opština ili grada).

Cilj UrbanLED projekta je investiranje u pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u BiH (eng. LCUD), smanjenje emisija GHG, povećanje raznovrsnosti i obima investicija u LCUD u BiH (uklanjanje finansijskih prepreka, građenje kapaciteta, unapređenje regulatornih okvira itd.), promoviranje njihove šire upotrebe od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora. Kroz projekat će se pružiti tehnička asistencija za kreiranje finansijskih mehanizama i shema finansiranja u okviru sistema za finansiranje zaštite okoliša u BiH kao i pružanje podrške za implementaciju relevantnih strateških i legislativnih dokumenata na entitetskom i BiH nivou. Transformiranjem tržišta će se kreirati i dalje razvijati mogućnosti za poslovne subjekte (kao što je ESCO) i javna preduzeća zadužena za upravljanje otpadom kako bi se uključili u pružanje nisko-karbonskih proizvoda i usluga u urbanim sredinama u BiH.

Kroz jednu od svojih komponenti, Projekat se bavi uvođenjem koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u upravljanje otpadom i njemu pripadajuću logistiku. Kroz realizaciju ove projektne komponente je, između ostalog, planirano i sufinansiranje implementacije najmanje 4 LCUD projekta u oblasti upravljanja otpadom (po jedan u svakoj od 4 odabrane JLS). Finansijska sredstva namijenjena za četiri projekta u četiri različite jedinice lokalne samouprave će biti dodijeljena na temelju rezultata javnog poziva UNDP-a za odabir JLS za implementaciju infrastrukturnih projekata u oblasti upravljanja otpadom. Kriteriji pomoću kojih će se ocijeniti kvalifikovanost JLS bili bi (na primjer, iako nisu ograničeni na):

 • kvalitet projektnog prijedloga (npr. tehnička specifikacija, glavni dizajn);
 • baziranost projektnog prijedloga na relevantnim planskim dokumentima na nivou JLS (prije svega na lokalnim ili zajedničkim planovima upravljanja otpadom, studijama izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom, ukoliko iste postoje na teritoriji JLS, itd.);
 • iznos očekivanog smanjenja godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte;
 • očekivane uštede energije i smanjenje troškova;
 • stanje sistema upravljanja otpadom uključujući i broj stanovnika uključenih u organizovano sakupljanje otpada;
 • efekti društvenog/ljudskog razvoja (broj ranjivih grupa koje imaju koristi od investicija);
 • spremnost JLS za sufinansiranje predloženih projekata.

USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Jedinice lokalne samouprave će biti odabrane na temelju evaluacije prema sljedećim kriterijima:

I.     Popunjena Prijava:

– Popuniti osnovne podatke o aplikantu, prema Prilogu I.

II.     Priložena dokumentacija:

IIa: Prijava za izradu lokalnih planova upravljanja otpadom:

 • Izjava o spremnosti opštine ili grada da učestvuje u sufinansiranju pripreme lokalnog plana upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava.
 • Izjava o spremnosti opštine ili grada da učestvuje u sufinansiranju infrastrukturnih projekata proisteklih iz lokalnog plana upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava.
 • Studije, planovi itd. koji postoje na nivou JLS-a, a koji su usko vezani za problematiku upravljanja otpadom.

IIb: Prijava za izradu zajedničkih planova upravljanja otpadom:

 • Saglanost Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske za izradu zajedničkog plana upravljanja otpadom.
 • Sporazum načelnika dvije ili više opština za izradu zajedničkog plana upravljanja otpadom.
 • Ukoliko na području dvije ili više JLS živi manje od 200.000 stanovnika, potrebno je dostaviti studiju opravdanosti za donošenje zajedničkog plana i saglasnost Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske na ovu studiju.
 • Izjava o spremnosti opština da učestvuju u sufinansiranju pripreme zajedničkog plana upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Načelnici opština su dužni da sporazumno, pismenim putem, definiraju iznose sufinansiranja svake od opština i da, kao prilog Izjavi, dostave jedan primjerak ovog sporazuma.
 • Izjava o spremnosti opština da učestvuju u sufinansiranju infrastrukturnih projekata proisteklih iz zajedničkog plana upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava.
 • Studije, planovi itd. koji postoje na nivou opština, a koji su usko vezani za problematiku upravljanja otpadom.

 Napomene:

1.      Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

2.      Ukoliko JLS bude odabrana i za provedbu infrastukturnih mjera koje su predviđene izrađenim lokalnim ili zajedničkim planom upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom, vrijednost učešća u finansiranju od strane JLS je minimalno 30% od vrijednosti investicije. Ukoliko očekivana vrijednost investicije u bilo kojoj fazi projektnog procesa prekorači procjenjeni iznos, uz saglasnost strana povećava se vrijednost učešća u finansiranju, od strane JLS i UNDP-a shodno inicijalnom procentu sufinansiranja.

 OSNOVNI KRITERIJ ODABIRA

1)      Postojanje planskih dokumenata i izvještaja o već realiziranim aktivnostima vezanim za primjenu tehničko-tehnoloških rješenja za unaprijeđeno upravljanje otpadom– do 20 bodova

2)      Podaci o broju stanovnika koji je uključen u organizovano prikupljanje otpada – do 20 bodova

2.1. u prijavi za pripremu lokalnog plana upravljanja otpadom i studije izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom potrebno je navesti podatak o broju stanovnika uključenih u organizovano prikupljanje otpada na teritoriji jedne JLS

2.2. u prijavi za pripremu zajedničkog plana upravljanja otpadom i studije izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport potrebno je dostaviti pojedinačne podatke o broju stanovnika uključenih u organizovano prikupljanje otpada na teritoriji svake od JLS koje su se kandidovale za izradu ovih planova i studija izvodljivosti

3)      Spremnost JLS na sufinansiranje pripreme planova upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom – do 30 bodova

4)      Spremnost JLS na sufinansiranje infrastrukturnih projekata proisteklih iz lokalnog/zajedničkog plana upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom  – do 30 bodova

VREDNOVANJE APLIKACIJA

Vrednovanje i rangiranje aplikacija pristiglih na Javni poziv vršit će posebna Komisija koju sačinjavaju uposlenici UNDP BiH. Izbor opština ili gradova za koje će izraditi lokalni ili zajednički planovi upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom vršit će se na osnovu ocjene Komisije, korištenjem gore navedenih kriterija, te vrednovanjem kriterija metodom ponderisanih vrijednosti pomoću koje će se izvršiti konačno bodovanje i napraviti rang lista pristiglih aplikacija.  

Rezultati Javnog poziva o odabiru projekata će biti objavljeni na službenoj internet stranici UNDP BiH, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru, UNDP BIH zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih aplikacija bez posebnog obrazloženja.

 PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Dokumentaciju za aplikaciju, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i/ili jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)

Zmaja od Bosne b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Dokumente Javni poziv i Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavljanje prijava je 01. novembar 2019. godine.

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: registry.ba@undp.org pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja– poziv za prijave” najkasnije do 25.10. 2019. godine.